Logopedie onder schooltijd?

Mag mijn kind onder schooltijd komen?

Wordt het onderschrijden van de onderwijstijd veroorzaakt vanwege noodzakelijke medisch of paramedisch geïndiceerde behandeling (Dat wil zeggen met verwijzing van de huisarts) of als gevolg van een ziekte die belet dat de leerling de volle schooltijd aanwezig blijft, of blijft deelnemen aan het voor hem bestemde onderwijs?
Ja → School hoeft geen aanvraag in te dienen bij de onderwijsinspectie. Wel moeten zij een aantal zaken opnemen in het leerlingdossier.

Deze regel geldt voor zowel leerlingen in het speciaal onderwijs als leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Het gaat om leerlingen die:
tijdens schooltijd een medisch of paramedisch geïndiceerde behandeling moeten ondergaan en om die reden gedurende die tijd niet deelnemen aan de in beginsel wel voor die leerling bestemde onderwijsactiviteiten.

Toelichting:
De omstandigheid dat leerlingen tijdens die (para)medische behandeling (tijdelijk) afwezig zijn of op medische grond niet aan de lessen kunnen deelnemen, brengt met zich mee dat zij op grond van het bepaalde in artikel 11, onder d, van de Leerplichtwet 1969 gedurende die tijd vrijgesteld zijn van de schoolbezoekplicht. Voor deze en andere zieke leerlingen (bijvoorbeeld door griep, een gebroken been of migraine) hoeft geen aanvraag te worden ingediend. Ook zij zijn geoorloofd afwezig op grond van artikel 11, onder d, van de Leerplichtwet.
Wel is het, gelet op het bepaalde in artikel 12 van de Leerplichtwet 1969, in de hiervoor genoemde gevallen noodzakelijk dat hun tijdelijke afwezigheid of het tijdelijk niet deelnemen aan het in beginsel wel voor de leerling bestemde onderwijs als ‘geoorloofd verzuim’ wordt aangetekend in de verzuimregistratie van de school en dat een bewijsstuk voorhanden is waaruit blijkt op welke grond en gedurende welke tijd de (tijdelijke) afwezigheid van de leerling of het niet deelnemen aan het onderwijs (para)medisch geïndiceerd is.

bron: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/speciaal-onderwijs/documenten/publicaties/2018/07/30/beleidsregel-inzake-het-instemmen-met-afwijking-onderwijstijd