Corona Beleid

(for English scroll down)

Bij Praktijk Kalkhoven volgen wij de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus op de voet. Lees hieronder onze update.

Natuurlijk is face-to-face logopedie uiteindelijk het beste, maar wij begrijpen dat niet iedereen dit aandurft in de Corona-tijd. U kunt daarom zelf kiezen of u een afspraak online of face-to-face in de praktijk wilt. Mocht u vragen hebben over de logopedieafspraak, neem dan contact met ons op.

Bij Praktijk Kalkhoven nemen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD over om verspreiding te voorkomen.

Dit doen wij voor jouw/uw en onze gezondheid.

Maatregelen die wij nemen:

 • Wij geven geen handen en geven geen high fives.
 • Wij wassen onze handen voorafgaand aan de behandeling met water en zeep.
 • Wij maken na iedere behandeling het bureau schoon.
 • Wij maken dagelijks alle oppervlakken die aangeraakt worden extra schoon. Denk aan
 • deurklinken, kranen, wc’s en apparatuur.
 • Wij maken tijdens de behandeling geen gebruik van mondkapjes (enkel bij OMFT-behandelingen indien noodzakelijk), maar mocht uzelf een mondkapje willen gebruiken, dan mag u deze uiteraard zelf meenemen
 • Wij proberen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden en ramen open zetten voor frisse lucht

Wat verwachten wij van jou/u:

 • Was je handen voor de behandeling met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Ouders mogen helaas niet bij de behandeling aanwezig mogen zijn (en zullen kinderen in de praktijk bij de deur moeten afzetten, u kunt zelf even naar huis of een wandeling maken en na 20 minuten uw kind weer bij ingang van de praktijk ophalen)
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de wachtkamer, dit betekent dat je er voor zorgt dat je precies op het afgesproken tijdstip komt en niet te vroeg. U kunt uw kind weer na 20 minuten ophalen
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van het toilet (tenzij noodzakelijk), probeer thuis (of laat uw kind thuis) voordat u/uw kind vertrekt naar het toilet te gaan. Als u of uw kind wel gebruik heeft gemaakt van het toilet, laat het ons weten, dan kunnen we het toilet weer desinfecteren
 • U meldt uzelf af als er klachten zijn zoals een verkoudheid, benauwdheid en/of koorts of als familieleden deze klachten hebben. De behandeling kan dan namelijk helaas niet in de praktijk doorgaan. Wel kunnen we in die situatie de behandeling via telelogopedie (videobellen) voortzetten

Kom niet naar de praktijk, bij de volgende klachten, ook wij als logopedisten zullen bij deze klachten niet aanwezig zijn. Er kan dan gewerkt worden met tele-logopedie.

 • Verkoudheidsklachten zoals hoesten, keelpijn en/of lopende neus.
 • Verhoging tot 38 graden Celcius of koorts (hoger dan 38 graden).
 • Bij benauwdheid en/of continue hoesten.
 • Blijf thuis, ziek goed uit en zorg dat je anderen in je omgeving niet besmet.
 • Houd afstand tot andere mensen en neem bij twijfel of als de klachten erger worden telefonisch contact op met je huisarts.

Alvast bedankt en hopelijk hiervoor u begrip.

————————————————————————————————————————————————————————————————

At Praktijk Kalkhoven, we closely follow the developments surrounding the COVID-19 virus.

Of course face-to-face speech therapy is ultimately best, but we understand that not everyone dares to do this in the Corona era. You can therefore choose whether you want an appointment online or face-to-face in the practice. If you have any questions about the speech therapy appointment, please contact us.

At Praktijk Kalkhoven, we adopt the advice and guidelines of the RIVM and the GGD to prevent spread.
We do this for your / your and our health.

Measures we take:
• We don’t shake hands or give high fives.
• We wash our hands with soap and water prior to treatment.
• We clean the desk after each treatment.
• We clean all surfaces that are touched extra daily. Think of
• door handles, taps, toilets and equipment.
• We do not use mouth masks during the treatment (only with OMFT treatments if necessary), but if you want to use a mouth mask, you can of course bring it yourself
• We try to keep a distance of 1.5 meters as much as possible and open windows for fresh air

What do we expect from you / you:
• Wash your hands with soap and water before the treatment.
• Cough and sneeze into the inside of your elbow.
• Use tissue paper.
• Do not shake hands.
• Parents are unfortunately not allowed to be present during the treatment (and will have to drop off children at the door in the practice, you can go home or take a walk and pick up your child again at the entrance of the practice after 20 minutes)
• The waiting room is not used, this means that you ensure that you arrive exactly at the agreed time and not too early. You can pick up your child after 20 minutes
• The toilet is not used (unless necessary), try to go to the toilet at home (or leave your child at home) before you / your child leaves. If you or your child did use the toilet, let us know and we can disinfect the toilet again
• You report yourself if there are complaints such as a cold, shortness of breath and / or fever or if family members have these complaints. Unfortunately, the treatment cannot continue in practice. In that situation, however, we can continue the treatment via telelogopedics (video calling)

Do not come to the practice for the following complaints, we as speech therapists will not be present with these complaints. It is then possible to work with tele-speech therapy.
• Cold complaints such as coughing, sore throat and / or runny nose.
• Increase to 38 degrees Celsius or fever (higher than 38 degrees).
• In case of breathlessness and / or continuous coughing.
• Stay at home, take good time off and make sure that you do not infect others in your environment.
• Keep your distance from other people and if in doubt or if the symptoms get worse, contact your doctor by telephone.

Thank you in advance and hopefully your understanding.